Evidencia došlých žiadostí

  ONDAVA- Domov sociálnych služieb vedie evidenciu žiadostí o zabepečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené osobitne pre ženy a mužov.