Niečo na úvod

Zobrazenie:

ÚVOD

10.06.2013

ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou  je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. ONDAVA - zariadenia sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a...Viac

História DSS

11.06.2013

Vznik a história domova sociálnych služieb História terajšieho Domova sociálnych služieb sa datuje od roku 1956, kedy bol Okresným národným výborom v Michalovciach zriadený ako Domov dôchodcov z pôvodného kaštieľa grófa Egona Biordiho. Prvá zmienka o tomto kaštieli je z roku 1851. Kapacita domova dôchodcov bola 65 dôchodcov, m...Viac

Informácia

06.06.2013

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011 sa nachádzajú na webovom sídle Košického samosprávneho kraja http://web.vucke.sk/sk/samosprava/organizacie-zp/socialne/...Viac

...

06.06.2013

Ak by ste mali záujem prispieť k skvalitneniu poskytovaných služieb, svoje finančné prostriedky môžete zaslať na číslo účtu 700 185 844/8180...Viac