Niečo na úvod

Zobrazenie:

ÚVOD

ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou  je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. ONDAVA - zariadenia sociálnych služieb poskytuje sociálnu slu ... Viac

História DSS

Vznik a história domova sociálnych služieb História terajšieho Domova sociálnych služieb sa datuje od roku 1956, kedy bol Okresným národným výborom v Michalovciach zriadený ako Domov dôchodcov z pôvodného kaštieľa grófa Egona Biordiho. P ... Viac

Informácia

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011 sa nachádzajú na webovom sídle Košického samosprávneho kraja http://web.vucke.sk/sk/samosprava/organi ... Viac

...

Ak by ste mali záujem prispieť k skvalitneniu poskytovaných služieb, svoje finančné prostriedky môžete zaslať na číslo účtu 700 185 844/8180 ... Viac