Ošetrovateľská starostlivosť

Centrom záujmu ošetrovateľskej starostlivosti na úseku ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie je prijímateľ ako celostná bio-psycho-sociálna bytosť nachádzajúca sa v určitom prostredí a v určitom stave zdravia.

Cieľom starostlivosti zdravotného personálu je:

  • udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov v súlade so sociálnym prostredím
  • poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na čo najrýchlejšie získanie nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa,
  • zachovávať, udržať optimálny zdravotný stav a zlepšiť kvalitu života,
  • zmierňovať utrpenie a zabezpečiť dôstojné umieranie,
  • poskytovať aktívnu a individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,
  • poskytovať ošetrovateľskú rehabilitáciu,
  • podporovať záujem a aktívnu spoluprácu príbuzných s ošetrujúcim personálom pri starostlivosti o prijímateľov,
  • monitorovať a uspokojovať potreby prijímateľa súvisiace so zmenou zdravotného stavu a narušeným zdravým,
  • uplatňovať o starostlivosti o prijímateľa získané vedomosti a poznatky v zhode s etickými princípmi a právami postihnutých občanov.

V zariadení je zdravotná starostlivosť zabezpečovaná súkromným praktickým lekárom. V rámci dispenzárnej starostlivosti neurológom, psychiatrom a endokrinológom.

Ďalšia odborná starostlivosť t.j. chirurgická, traumatologická, stomatologická, gynekologická a otorinolaryngologická je zabezpečovaná ambulantne.

Ústavná starostlivosť je prijímateľom poskytovaná Psychiatrickou nemocnicou v Michalovciach a Nemocnicou Štefana Kukuru v Michalovciach a ďalšími odbornými zdravotníckymi zariadeniami. Prijímatelia si platia za služby súvisiace s poskytovaním ambulantnej a ústavnej starostlivosti.