Podmienky prijatia

Prijímanie do zariadenia sociálnych služieb je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č.6/2010o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby.

 

Podmienky pre prijatie do zariadenia


V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na odbor sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb je občan povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je vydané na základe písomnej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí Ú KSK. Podkladom na vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je vyhotovený na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný Úradom KSK na základe podanej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

 
 
Pri nástupe do zariadenia je potrebné predložiť:
 
 • občiansky preukaz žiadateľa, resp. jeho zákonného zástupcu,
 • preukaz poistenca,
 • osobné doklady - rodný list, sobášny list, doklady o rozvode, úmrtný list manžela, resp. manželky,
 • aktuálne fotografie,
 • potvrdenie poštového úradu o poberaní dôchodku, rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • potvrdenie o bezinfekčnosti obyvateľa a jeho okolia (nie staršie ako 3 dni) vydané lekárom,
 • overený opis rozsudku súdu o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané a uznesenie o ustanovení opatrovníka,
 • zoznam cenín a vkladov, ktoré si žiadateľ prináša do zariadenia a žiada ich odovzdať do úschovy,
 • preukaz ZŤP, rozhodnutie úradu práce sociálnych vecí a rodiny o priznaní sociálnej dávky na kompenzáciu,
 • výsledky laboratórnych vyšetrení nie staršie ako 3 mesiace, aktuálnu psychiatrickú správu, popis Rtg. snímku pľúc nie starší ako 1 rok,
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu od ošetrujúceho lekára a lieky na dobu 7 dni,
 • potvrdenie o trvalom pobyte,
 • listy vlastníctva z nehnuteľnosti, alebo ak občan za posledných päť rokov vlastnil nehnuteľný majetok je potrebné predložiť zmluvu o predaji, prevode alebo darovaciu zmluvu,
 • občan, ktorý nevlastní žiaden majetok doloží čestné prehlásenie overené notárom,
 • osobné vybavenie.