Poplatky

Výška úhrad za poskytované sociálne služby je stanovená na základe Všeobecného záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2014 z 28. apríla 201e o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v  zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja s účinnosťou od 01. 02. 2016 a to nasledovne:


Stravovanie

 • stravná jednotka pri odbere racionálnej stravy je 4,73 €  za 1 deň, pri odbere diabetickej stravy je 5,38 € za 1 deň, v čom je zahrnutá aj výška úhrady za prípravu stravy


Ubytovanie
 • výška úhrady za bývanie v DSS sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za používanie 1 m2 obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti
 • denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,12 €
 • úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň a na občana o sumu 0,20 €, ak podlahovú plochu užívajú dvaja občania
 • úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň a občana o sumu 0,12 € ak podlahovú plochu užívajú tri fyzické osoby a na jednu fyzickú osobu pripadá viac ako 8m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti


Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti
 • výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy v eurách/deň podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

pri celoročnom pobyte
 • stupeň ll.  1,35€
 • stupeň lll. 1,60€
 • stupeň lV. 1,85€
 • stupeň V.  2,21€
 • stupeň Vl. 2,46€
Používanie elektrospotrebiča
 • výška úhrady za používanie televízora alebo rádia je 0,10 € na každý spotrebič na deň