Práva a povinnosti prijímateľov

Prijímateť má právo:

-                  žiť v  čo najmenej obmedzujúcom prostredí,

-                  na súkromie, voľný pohyb, vzdelávanie, ochranu a  bezpečie,

-                  na slušné zaobchádzanie, láskavý, starostlivý prístup, ohľaduplné jednanie a  porozumenie s       

            plnou    vážnosťou a  dôstojnosťou,

-                  integráciu do spoločnosti, individuálny osobný rast, individuálnu starostlivosť,

-                  na slobodnú voľbu, voľné vyjadrenie svojich požiadaviek, myšlienok,

-                  na kontakt s  príbuznými, priateľmi a  okolím,

-                  na poskytovanie všetkých služieb súvisiacich so zlepšením kvality života,

-                  mať prístup k  informáciám, osobným záznamom súvisiacich s  jeho osobou,

-                  zúčastňovať sa spoločenského a  kultúrneho života,

-                  poznať mená zamestnancov, ktorí sa o  nich starajú,

-                  byť informovaný o  všetkých záležitostiach ovplyvňujúcich život v  zariadení.

 

Prijímateľ je povinný:

-                  dodržiavať zásady hygieny, protipožiarne opatrenia  a  bezpečnostné predpisy

-                  dodržiavať zásady slušného správania,

-                  nepoškodzovať zariadenie domova,

-                  fajčiť len vo vyhradených priestoroch,

-                  dodržiavať zákaz používania varných kanvíc a  ohrievačov na izbách,

-                  dodržiavať čas nočného kľudu od 2200 do 0600 hod.,

-                  dodržiavať zákaz používania alkoholických nápojov,

-                  dodržiavať zákaz zakladania a  manipuláciu s  otvorených ohňom,

-                  oznámiť službukonajúcemu personálu každú zmenu, ktorá sa  akýmkoľvek  spôsobom odchyľuje od

            bežne zabehnutých pravidiel a  situácií napr. poškodzovanie majetku prijímateľmi, nedodržiavanie

            slušného a  korektného správania ...

-                  dodržiavať zákaz vynášania riadu a  stravy z  jedálne prijímateľov.