Rehabilitačná činnosť

DSS Rakovec - rehabiliatačná činnosťOšetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť je zabezpečovaná v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti. Zahŕňa prevenciu, liečbu vrátane liečebnej rehabilitácie a ošetrovateľskú starostlivosť.

Liečebnú rehabilitáciu zabezpečujú dve špeciálne vyškolené zdravotné sestry na základe doporučenia rehabilitačného lekára v súlade s rehabilitačným plánom. Rehabilitácia je vybavená rehabilitačnou technikou na aplikáciu vodoliečby, elektroliečby, UV žiarenia a tepla. 

 

 

 

DSS Rakvoec- Rehabilitačná činnosťÚsek ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie zabezpečuje:

 • organizovanie, plánovanie, koordinovanie a kontrola ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti v rámci zariadenia a tvorba špecifických individuálnych ošetrovateľských plánov a postupov starostlivosti o prijímateľov,
 • spolupráca s lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť prijímateľom,
 • asistencia pri lekárskych vyšetreniach,
 • organizovanie preventívnych prehliadok prijímateľov a dispenzárnych vyšetrení,
 • poskytovanie informácii súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite,
 • rozhodovanie o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia ošetrovateľskej starostlivosti v závislosti od zistených potrieb prijímateľa,
 • podieľanie sa na zavedení systému kvality a hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti,
 • plánovanie ošetrovateľskej starostlivosti, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, kontrolovanie a analyzovanie záznamov v ošetrovateľskej dokumentácii,
 • posudzovanie novoprijatých prijímateľov a stanovenie vhodných ošetrovateľských výkonov,
 • vykonávanie ošetrovateľskej, liečebnej rehabilitácie a rehabilitačných úkonov v súlade s liečebným plánom určeným rehabilitačným lekárom,
 • organizovanie seminárnych školení v zariadení,
 • zabezpečovanie osobného vybavenia pre prijímateľov (ošatenie, hygienické potreby a obuv),
 • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na základe doporučení ošetrujúcich lekárov,
 • dohľad u prijímateľov s intelektovou dizabilitou a psychickými poruchami,
 • doprovod na odborné vyšetrenia,
 • zabezpečenie dodržiavania liečebného režimu,
 • vykonávanie prevencie a diagnostikovania ochorení sestrou,
 • dodržiavanie a zabezpečovanie protiepidemiologického režimu,
 • vykonávanie a asistencia pri liečebnej a pracovnej rehabilitácie,
 • zabezpečovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a potrebného ošetrovateľského materiálu, zaobstarávanie kompenzačných pomôcok pre prijímateľov,
 • vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti u prijímateľov v terminálnom štádiu choroby,
 • vykonávanie hygienickej očisty pri úprave tiel zomretých, manipulácia s telami zomretých, ich obliekanie a odvoz do márnice,
 • vedenie príslušnej ošetrovateľskej dokumentácie a denného záznamu služieb,
 • vykonávanie činnosti súvisiacich s prijatím, prepustením, preložením alebo úmrtím prijímateľa,
 • zabezpečovanie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
 • zabezpečovanie dodržiavania bezpečného prostredia prijímateľov a ochranu ich intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
 • meranie, sledovanie a interpretácia zistených numerických a klinických údajov fyziologických funkcií a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,
 • hodnotenie a ošetrovanie poruchy celistvosti kože a slizníc, aplikácia zábalov a obkladov, ošetrovanie drénov, permanentných močových katétrov a stómii,
 • dávkovanie a podávanie liekov všetkými dostupnými formami,
 • preväzovanie a ošetrovanie rán s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,-odoberanie biologického materiálu, príprava prijímateľa na diagnostické výkony a terapeutické výkony.