Záujmová činnosť

Záujmová činnosť vychádza zo záujmov a záľub prijímateľov domova sociálnych služieb.

 

V zariadení je k dispozícií knižnica. V spoločenských miestnostiach môžu prijímatelia sledovať televíziu, počúvať rádio, premietať videozáznamy, filmy a venovať sa rôznym spoločenským hrám. Mnohí sa s obľubou venujú ručným prácam, ako napríklad vyšívaniu, háčkovaniu, pleteniu, výrobe kobercov, sviečok, výrobe prútených a papletových výrobkov, úžitkových a darčekových predmetov.Prezentácia prác prijímateľov:

 

 

V rámci duchovnej starostlivosti sa v zariadení pravidelne konajú bohoslužby v gréckokatolíckom obrade. Prijímatelia podľa záujmu majú možnosť zúčastniť sa na bohoslužobných obradoch aj mimo zariadenia, v miestnom gréckokatolíckom alebo rímskokatolíckom kostole.