Kalendár
«
Máj 2020
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
29
30
31
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
324486
Týždeň
2467
Dnes
38
Online
9
Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

 

Zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb platí od 06.03.2020 až do odvolania

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v súvislosti s koronavírusom vydal zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a požiadal poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Zákaz návštev platí aj v zariadeniach sociálnych služieb.

O Z N A M

Pre zabezpečenie ochrany zdravia prijímateľov a zamestnancov ONDAVA-DSS z dôvodu ohrozenia koronavírusom ONDAVA-DSS prijalo nasledovné opatrenia s účinnosťou od 9.3.2020 do odvolania:

 

1. Zabezpečiť hygienu a dezinfekciu zariadenia ONDAVA-DSS.

2. Rušenie všetkých  plánovaných  hromadných  podujatí prijímateľov ONDAVA-DSS, zákaz  vstupu cudzím osobám do zariadenia ONDAVA-DSS.

3. Zákaz prijímania nových prijímateľov do ONDAVA DSS do 01.04.2020.

4. Do odvolania zakazujeme  zamestnancom na dohodu  ONDAVA-DSS a návštevám vstup do zariadenia.

5. V prípade prejavov nachladnutia - kašeľ, teplota, kýchanie a iné príznaky chrípkového charakteru službukonajúca sestra kontaktuje telefonický obvodného lekára.

6. Zamestnanci, ktorí boli v kontakte s príbuznými, ktorí sa vrátili z cudziny sú povinní byť 14 dni v karanténe.

7. Pri činnostiach prijímateľov zvýšiť aktivity na čerstvom vzduchu, zabezpečiť časté vetranie.

8. Zákaz akéhokoľvek kontaktu prijímateľov s rodinnými príslušníkmi a inými osobami (t. z. ani v návštevnej miestnosti  a v areáli zariadenia)

9. Povinné nosenie rúšok zamestnancov a prijímateľov v ONDAVA DSS. 

10. Mobilným prijímateľom ONDAVA DSS nariadiť s okamžitou platnosťou zákaz pohybu mimo zariadenie. 

11. Ak je prijímateľ sociálnej služby t. č. na dovolenke, je možne ho do ZSS prijať až po 1.4.

 

Žiadame o rešpektovanie spomínaných opatrení. O ich odvolaní Vás budem informovať prostredníctvom ďalších oznamov.

Ďakujeme za pochopenie

Národný projekt

Národný projekt

 

 

 

 

 

Pre Informácie o Národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov kliknite TU

 

Vznik a história domova sociálnych služieb

História terajšieho Domova sociálnych služieb sa datuje od roku 1956, kedy bol Okresným národným výborom v Michalovciach zriadený ako Domov dôchodcov z pôvodného kaštieľa grófa Egona Biordiho. Prvá zmienka o tomto kaštieli je z roku 1851.
Kapacita domova dôchodcov bola 65 dôchodcov, mužov a žien o ktorých sa staralo 22 zamestnancov. V roku 1962 došlo k zrušeniu domova dôchodcov a v jeho priestoroch bol zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých občanov s kapacitou 65 miest. Klientky boli umiestnené v budove kaštieľa a vo vedľajšej budove bola umiestnená administratíva a sklady. Do roku 1976 sa postupne kapacita zariadenia zvýšila na 70 miest.
Následne v rokoch 1981 až 1983 bol vystavaný ďalší pavilón, v ktorom bola jedáleň pre klientov, na prízemí a v suteréne prevádzkové priestory, na 1. a 2. poschodí oddelenia s izbami pre klientov a ambulanciami. Neskôr bola prevedená výstavba spojovacej chodby medzi pôvodným kaštieľom a novovystavaným pavilónom. V roku 1996 bola dokončená výstavba ďalšieho pavilóna, čím sa skultúrnili podmienky bývania klientiek.
V roku 1999 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb (DSS). Po prechode do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bol transformovaný a počnúc rokom 2004 slúži 130 klientom, ženám aj mužom.

ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou  je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja.

ONDAVA - zariadenia sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.  V rámci Košického samosprávneho kraja patrí k väčším zariadeniam s kapacitou 130 prijímateľov, z toho 118 žien a 22 mužov.
ONDAVA- zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu služby dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca,  alebo prakticky nevidiaca. ONDAVA - zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej  fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a  šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.   
Všestrannú starostlivosť zabezpečuje kolektív 72 zamestnancov.

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26