Kalendár
«
Október 2020
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
348072
Týždeň
1832
Dnes
116
Online
9
Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

 

Realizácia návštev prijímateľov sociálnej služby príbuznými počas uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 

 

Z rozhodnutia poverenej riadením ONDAVA - DSS o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. c, d) a e) zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje

Zákaz návštev v interiéri aj exteriéri pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov ONDAVA - DSS !!!

Zákaz platí do odvolania.

Dnes 05.10.2020 prebehli v ONDAVA - DSS testy na COVID 19 u prijímateľov sociálnej služby - všetky s negatívnym výsledkom.

 

 

 

Košický samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení zo strany štátu. V krajských zariadeniach sociálnych služieb budú po takmer troch mesiacoch opäť povolené návštevy. Svojich blízkych budete môcť navštíviť od pondelka 8. júna. avšak pri dodržaní postupu, ktorý stanovuje podmienky, za ktorých bude návšteva realizovaná. Príbuzní preto musia pred návštevou telefonicky kontaktovať sociálnych pracovníkov zariadenia, dohodnúť si čas a termín návštevy a počas návštevy sa riadiť pokynmi personálu zabezpečujúceho realizáciu návštevy. Tieto dočasné opatrenia budú zrušené po ukončení krízového stavu.

Od 23.06.2020 sú návštevy v INTERIÉRI DSS  povolené  pri splnení nasledujúcich podmienok:

  Každá návšteva musí byť vopred dohodnutá  (telefonicky, e- mailom),

 • Zdravotný stav klienta neumožňuje prijatie návštevy v exteriéri zariadenia      
 • Maximálne návšteva môže trvať v dĺžke 30 minút, maximálne jednou osobou za dodržiavania všetkých hygienických opatrení  (ako nosenie rúška, dezinfekciu rúk a pod.) počas celej dĺžky pobytu návštevy v zariadení
 • Voľný pohyb návštev po zariadení je zakázaný, návštevu odprevádza a odprevádza na miesto návštevy zamestnanec – personál zariadenia
 • Návšteva, u ktorej sa prejavujú príznaky ochorenia – respiračného ochorenia majú prísny zákaz vstupu

Pre ostatné prípady naďalej platí ZÁKAZ NÁVŠTEV V INTERIÉRI zariadení a  platí možnosť návštev IBA V EXTERIÉRI, za dodržania všetkých platných nariadení a usmernení.

Ak má príbuzný záujem vziať prijímateľa sociálnej služby do domáceho prostredia na tzv. DOVOLENKU, postupuje ako pri návštevách - a to kontaktuje sociálneho pracovníka, ktorý ho oboznámi s podmienkami, ktoré sú tiež zverejnené v priečinku Dokumenty.

https://www.dssrakovec.sk/admin/pic/pictures/files/2020/Postup%20pri%20opusten%C3%AD%20a%20n%C3%A1vrate%20PPS%20z%20dom%C3%A1ceho%20prostredia.pdf

 

 

 

Národný projekt

Národný projekt

 

 

 

 

 

Pre Informácie o Národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov kliknite TU

 

Podmienky realizácie návštev:

 • každá návšteva musí byť vopred dohodnutá  (telefonicky, e- mailom),
 • 2 osoby na jedného prijímateľa, so zákazom návštev pre osoby mladšie ako 15 rokov,
 • čas trvania návštevy  max. 2 hodiny,
 • návšteva sa bude realizovať len vo vyhradených priestoroch, bez fyzického kontaktu, pri dodržaní 15m2 na jedného prijímateľa,
 • návšteva  a prijímateľ počas celej doby trvania návštevy, musí mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • jednorazové rukavice na rukách,
 • Veci pre prijímateľa prinesené návštevou prevezme zamestnanec (odporúča sa potraviny hygienicky balené a trvanlivé),
 • Kontakt: 0566489526, 0911834781, socialne@dssrakovec.sk

Vznik a história domova sociálnych služieb

História terajšieho Domova sociálnych služieb sa datuje od roku 1956, kedy bol Okresným národným výborom v Michalovciach zriadený ako Domov dôchodcov z pôvodného kaštieľa grófa Egona Biordiho. Prvá zmienka o tomto kaštieli je z roku 1851.
Kapacita domova dôchodcov bola 65 dôchodcov, mužov a žien o ktorých sa staralo 22 zamestnancov. V roku 1962 došlo k zrušeniu domova dôchodcov a v jeho priestoroch bol zriadený Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých občanov s kapacitou 65 miest. Klientky boli umiestnené v budove kaštieľa a vo vedľajšej budove bola umiestnená administratíva a sklady. Do roku 1976 sa postupne kapacita zariadenia zvýšila na 70 miest.
Následne v rokoch 1981 až 1983 bol vystavaný ďalší pavilón, v ktorom bola jedáleň pre klientov, na prízemí a v suteréne prevádzkové priestory, na 1. a 2. poschodí oddelenia s izbami pre klientov a ambulanciami. Neskôr bola prevedená výstavba spojovacej chodby medzi pôvodným kaštieľom a novovystavaným pavilónom. V roku 1996 bola dokončená výstavba ďalšieho pavilóna, čím sa skultúrnili podmienky bývania klientiek.
V roku 1999 bolo zariadenie premenované na Domov sociálnych služieb (DSS). Po prechode do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bol transformovaný a počnúc rokom 2004 slúži 130 klientom, ženám aj mužom.

ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou  je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja.

ONDAVA - zariadenia sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu podľa zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom.  V rámci Košického samosprávneho kraja patrí k väčším zariadeniam s kapacitou 130 prijímateľov, z toho 118 žien a 22 mužov.
ONDAVA- zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu služby dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca,  alebo prakticky nevidiaca. ONDAVA - zariadenie sociálnych služieb ako domov sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej  fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a  šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.   
Všestrannú starostlivosť zabezpečuje kolektív 72 zamestnancov.

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26