Kalendár
«
Máj 2024
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
249900
Týždeň
3586
Dnes
55
Online
9
Zobrazenie:Zobraziť Zobraziť Zobraziť

Grantový program

ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou sa aj tohto roku zapojil podaním žiadosti do Grantového programu Nadácie EPH pre znevýhodnené skupiny s názvom projektu Záhradka pre všetkých. Žiadosť bola schválená, projekt sa bude realizovať vo viacerých fázach od júla 2021 do 30.11.2021. Čo je zámerom nášho projektu? Keď nemôže záhradník  k zemine, môže zemina k záhradníkovi a práve to chceme našim projektom dosiahnuť. Toto docielime vyvýšenými záhonmi, relaxačnou zónou a exteriérovou hracou plochou, čím umožníme ľuďom s telesným postihnutím  relaxovať a odbúravať stres prácou v takto zriadenej záhradke. Aktivizáciou prostredníctvom práce v záhradke pre všetkých získajú pocit užitočnosti, dôležitosti  a radosti z dobre vykonanej práce. V priestore na relax sa vytvorí relaxačný senzorický chodník s rôznorodým povrchom, ktorý pôsobí na reflexné zóny chodidiel, činnosť nervového systému, harmonizuje telesné a psychické procesy. Exteriérovými hrami Človeče nehnevaj sa a Piškôrky sa vytvorí priestor k relaxu a oddychu na čerstvom vzduchu pri hraní spoločenských hier. Hlavným cieľom zapojenia sa do Grantového programu Nadácie EPH je zlepšenie telesného a duševného zdravia prijímateľov sociálnych služieb.

 

Národný projekt

Národný projekt

 

 

 

 

 

 

ONDAVA – DSS Rakovec nad Ondavou sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermiRadou pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. V súčasnosti prebieha 1.cyklus, do ktorého je zapojených 25 zariadení sociálnych služieb.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk

 

 

 

 

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov