Kalendár
«
Október 2024
»
PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kontakty
Telefón: 056 648 95 26
0917330974 kontakt na prijímateľov
E-mail :riaditel@dssrakovec.sk
Počítadlo
Celkom
328192
Týždeň
60658
Dnes
834
Online
9

Oznam o voľnom pracovnom mieste 


ONDAVA – Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom  na pracovnú pozíciu

„ sestra “

Základne informácie pre záujemcov:

 • pracovný pomer na určitú dobu – na zastupovanie počas dlhodobej PN,
 • termín nástupu od   01.12.2021.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, alebo
 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo
 • vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa  v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

Prax v odbore:

 • prax v odbore vítaná,
 • výhodou:  špecializácia v špecializovanom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva.

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
 • registrácia v komore sestier,
 • komunikačné a organizačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • empatia, čestnosť, svedomitosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • ovládanie práce s PC ( Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet ).

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním  osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plat:

 • v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov :  platová trieda 5, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 761,50  € + kompenzácia za sťažený výkon, prípadne príplatok za zmennosť.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu doručiť svoju žiadosť osobne alebo poštou spolu s požadovanými dokladmi do 21.11.2021  , na adresu zariadenia: ONDAVA – Domov sociálnych služieb, Rakovec nad Ondavou 45, 072 03   alebo  e-mailom na adresu : ekonom@dssrakovec.sk.

Rozhodujúci pre doručenie žiadosti je dátum a čas doručenia do zariadenia ONDAVA-DSS Rakovec nad Ondavou a nie dátum odoslania žiadosti.

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.

 

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní  pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

 

Autor/zdroj: ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou

ONDAVA - Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03 Rakovec nad Ondavou

E-mail
riaditel@dssrakovec.sk
Telefón
056 648 95 26
 
0917330974 kontakt na prijímateľov